Follow by Email

Sunday, November 15, 2015

Abraham looks down at the stars: The biblical sources of a midrash on Genesis 15:5

"ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים וגו׳" (בראשית טו:ה)

רש"י מפרש: "לפי פשוטו הוציאו מאהלו לחוץ לראות הכוכבים, ולפי מדרשו אמר לו צא מאצטגנינות שלך, שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן, אברם אין לו בן, אבל אברהם יש לו בן. וכן שרי לא תלד, אבל שרה תלד, אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל. דבר אחר הוציאו מחללו של עולם והגביהו למעלה מן הכוכבים, וזהו לשון הבטה מלמעלה למטה.

מקור הדרשה בב״ר (תיאודור-אלבק פרשה מד עמ׳ 432): "ר' יודה בר' סימון בשם ר' יוחנן אמר העלהו למעלה מכיפת הרקיע. הוא דאמר ליה 'הבט נא השמימה' - אין הבט אלא מלמעלה למטה."

ובניסוח מקביל בתנחומא (שופטים סימן יא) נמצא דיוק נוסף חשוב: "הבט נא השמימה - 'שא נא עיניך השמימה' אין כתיב כאן אלא 'הבט' - כאדם שהוא מביט מלמעלה למטה, וכן הוא אומר (תהלים יג) 'הביטה ענני ה' א-להי.'"

אולם במקרא מצינו שהפועל "הבט" אינו חד־משמעי או חד־כווני. ובצדק העיר הרא"ם על פירוש רש"י:

"ואינו רוצה לומר שכל הבטה היא מלמעלה למטה, שהרי מצינו (שמות לג, ח) 'והביטו אחרי משה', 'אל תבט אחריך' (יט, יז), 'הבט ימין וראה' (תהלים קמב, ה), אלא הכי פירושא: אין 'הבט' האמור פה אלא מלמעלה למטה, דומיא ד'אין עמידה אלא תפלה, ואין פגיעה אלא תפלה' (ברכות כו ב). וכן מה שכתב רש"י: 'וזהו לשון הבטה מלמעלה למטה' פירושו וזהו לשון הבטה האמורה פה מלמעלה למטה." (וע״ע ב"שפתי חכמים" שדחק בזה דוחק גדול).

אבל נראה לי שגם הרא"ם לא ירד לסוף דברי חז״ל המובאים ברש"י. והמהלך הנכון להבנתם נרמז בדברי התנחומא המובאים למעלה – "'שא נא עיניך השמימה' אין כתיב כאן אלא 'הבט' - כאדם שהוא מביט מלמעלה למטה."

כנראה שפסוקים ספציפיים מספר ישעיהו עמדו לנגד עיניהם של חז״ל כשדרשו "אין הבט אלא מלמעלה למטה":

1. "ועבר בה נקשה ורעב והיה כי ירעב והתקצף וקלל במלכו ובא-להיו ופנה למעלה: ואל ארץ יביט והנה צרה וחשכה מעוף צוקה ואפלה מנדח:" (ח:כא-כב)

2. "שאו לשמים עיניכם והביטו אל הארץ מתחת כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה וישביה כמו כן ימותון וישועתי לעולם תהיה וצדקתי לא תחת:" (נא:ו) 

בפסוקים אלו נמצא ניגוד ברור בין ״פניה״ או ״נשיאת עינים״ לשמים ובין ״הבטה״ לארץ. ולכן פירשו חז״ל - על יסוד המלים "ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה" - שאברהם ״הביט״ אל כוכבי השמים מלמעלה למטה כשהוא מוטל מעל כיפת הרקיע (celestial sphere), לפי דגם העולם של האסטרונומיה העתיקה. והרעיון מאחורי הדרשה הוא שאברהם וזרעו אינם כפופים להשפעות אסטרולוגיות - בלשון המדרש ורש״י על אתר, "צא מאצטגנינות שלך!" 

Friday, August 28, 2015

Kosher Water

While thinking about the medieval Ashkenazic prohibition against drinking water during the solstices and equinoxes, I became curious about the kosher supervision of some bottled waters.

I asked the Orthodox Union to explain why products such as Poland Spring water required supervision (Poland Spring and other brands of bottled water have an "OU" certification).  See the exchange below.

But I am not convinced that Poland Spring "requested" -- or would request -- kosher supervision for marketing purposes. And, even if they did, wouldn't the OU have a moral obligation to decline the request as unnecessary?

The response is fairly good spin by the OU.  And it makes a very strong case that they are in the kashrut business for profit.  A dot-com, rather than a dot-org.Webbe Rebbe (The Orthodox Union Help Desk)
Aug 28, 10:19
Thank you for contacting the OU.
If a company requests OU certification, the OU will certify the product even if it does not technically require supervision. From the company’s point of view, the OU is a beneficial marketing tool which extends far beyond the Jewish kosher consumer, as many people prefer to purchase products that are inspected and certified. If the OU would refuse to certify innocuous products, this would create ill-will or tension between the OU and manufacturers, and would no doubt diminish corporate interest in kosher production.
For the kosher consumer, there is an advantage as well to purchasing a certified product. In theory, it is possible for any item to be prepared in a manner that would render it non-kosher. For example, the OU once discovered that a particular brand of bottled water was pasteurized on equipment used for non-kosher production. While this is a rare occurrence, the presence of the OU symbol insures with absolute certainty that the product is kosher. Even if the possibility of a product being produced in a non-kosher manner is highly remote, the OU visits the production sites of all products bearing an OU to guarantee the kosher status.
It is also true that kosher consumers do not always know what products do not require supervision, and the OU kosher symbol prevails as a mark of trust for the Jewish community.
Please do not hesitate to contact us again should you have any further questions.
Sincerely,
The Web(be) Rebbe
Orthodox Union Kashruth Division

Davids Zinberg
Aug 25, 20:13
Please explain why bottled water (e.g., Poland Spring, Dannon) requires kosher supervision by the Orthodox Union.
Thanks

Sunday, August 16, 2015

Rabbi Soloveitchik on Torah study for women, as recalled by Rabbi Aharon Lichtenstein

The following is an excerpt from R. Chaim Sabbato's Mevakshei Panekha - Conversations with Rabbi Aharon Lichtenstein (Tel Aviv, 2011), pp. 167ff. (my translation; for clarity, I have made some additions, in parentheses):

. . . the Rav ZL did indeed try to advance the issue of Torah study for women, but primarily within his "four amot" (his private domain). First, within his literal "four amot," i.e., at home.  The Rav had a son and two daughters.  He studied with all of them together and, in addition, he studied with his son.

A different "four amot" -- which, to some extent, was also his own -- was the founding of the Maimonides School in Boston.  His activities there drew attention and also generated some excitement, especially among those who sought to advance the issue. They would point to him: "Look at Rabbi Soloveitchik, that is his policy." But this statement is both correct and incorrect.

When the Rav opened the school in Boston, it was originally a boys' school.  After a few years, they said, "'A grasshopper cannot satisfy the lion'; there aren't enough students."  The Boston of that time was unlike the Boston of today.  It was spiritually and educationally desolate; they were simply unable to hold classes.  It began from necessity. Some will say, "Perhaps it was indeed so (that co-education began from necessity).  But unlike other places where co-education was permitted only in extenuating circumstances, and when the school expanded, the classes would be split -- this was never done in Boston."

I never discussed the matter with the Rav. I do not know whether or not he would have negated this view.

He would have completely negated the approach that girls should not study Gemara at all. Of this, there is no doubt.  But as an "a priori of an a priori," would he also have been comfortable with the idea of a co-ed school?  I do not know.  There are many individuals today in the U.S., each of whom pretends to know exactly what he had in mind.  I truly do not know.  And I believe my wife also does not know . . .

I repeat, the Rav did not approach the issue (of Torah study for women) from a desire to be at the forefront of a movement, nor did he view this as a cause around which to rally.  He did not approach it in the same manner as he approached Torah study, or in the same manner as he waged his struggle against Reform and Conservative Judaism in the 1950s.  He believed it was proper for women to study Torah.

At one point, the Rav wanted to advance the matter somewhat.  It was at Stern College, which is Yeshiva University's college for women.  I taught there early in my career, and they too were at the start of their journey. The students would joke that while teaching English Literature, I inserted a good deal of Torah learning. In that way I actually had a certain measure of influence. But the subject of Talmud study for women was not a pressing one for them.  I would not say that had they pushed for it from the top, that it would not have had an impact.  It is possible that it would have but, in practice, it was not a burning issue.  And there was no one willing to push for it. The feminist movement caught on in the U.S. in the 1960s.

In 1976, they launched a Talmud program at the college. They invited the Rav, and he agreed to come.  He said that he would come to give the opening shiur (lecture).  He came; a photogropher arrived, and the event was publicized.  As a consequence of this shiur, the Rav received harsh criticism from certain circles.  In this particular case, he did indeed make a statement. They sent a group of Ramim (advanced Talmud teachers) there for a time.  Whoever organized this group -- it was a fairly small one -- (selected) from the most outstanding and experienced Ramim.  Rabbi Mordechai Willig spent several years there.  An institute was formed around this group (the Graduate Program in Advanced Talmud Studies, or GPATS), which today runs a Torah study program providing substantial stipends -- a sort of "kollel."

On the few occasions in recent years when I was there, I sensed, as much as a guest is able to, that the environment was not one of a yeshiva.  In this respect, the situation remains different from that of the Michlalah Jerusalem College, or from our own Migdal Oz, or from Midreshet Nishmat.  In these places there is more of an atmosphere of Torah-study fellowship.

I would like to return to the Rav's thinking on this subject.  He related to women respectfully. Maimonides' statement (Ishut 15:20) that a husband should be viewed by his wife as a prince or a king -- this he did not emphasize.  He also did not behave this way.  Closer to the forefront of his mind was Maimonides' statement in the same chapter (15:19), that a man should speak calmly in his home, as stated in the Talmud, Tractate Shabbat (34a).

Here were combined, from the Rav's perspective, two things: First, respect for women; an assumption that they were capable of study, and that there was no reason to hesitate in this regard.  All of the pressure surrounding this matter that arose primarily from outside circles was, at that time, not so intense.  Second, the Rav greatly emphasized the reason to encourage Torah study for women. The Rav valued Torah study out of truth and integrity -- not as a slogan.  He truly believed, "I created the evil inclination; I also created the Torah as a remedy" (Kiddushin 30b).  He believed that the evil inclination was active within women no less than in men.  So, if you do not send them to university, you remove them from the intellectual and cultural sphere.  But if you do send them, they will not be prepared with the remedy of Torah to protect them.

Since he was in favor of women acquiring a broad education and that they be involved in culture, he truly believed that it was important -- very important -- that they study Torah.  In any event, despite all the cultural dangers and risks, he would still encourage them to study.

I recall a meeting of Ramim that took place at our yeshiva, about twenty years ago; I don't recall if it was prior to our opening the women's study program at Migdal Oz, or perhaps after that.  Rabbi Yaakov Medan struck the table with his hand and said: "It is inconceivable that a young woman should be prohibited from studying Torah, but permitted to read some women's magazine!"  The Rav would have endorsed such a statement in a heartbeat.

From this standpoint, the Rav's position was rooted in ideology, but did not itself become his ideology.  He encouraged Torah study for women, but it was not a cause for which he fought.

As I recall, there were some people who came from Israel to the U.S. for a visit, among them Shlomo Marzel ZL, who was principal of the Chorev girls' school for many years.  At that time they did not teach Talmud; they hardly even studied Mishnah.  We have six children, all of whom studied at Chorev for elementary school.  I recall that the boys began to study Mishnah in second grade, and the girls in sixth; such was the environment . . .

This Shlomo Marzel once came to the U.S. and went to see the Rav in Boston.  He asked the Rav about Talmud study for girls.

The Rav told him that when they wanted to open "Bais Yaakov," this too was a revolution.  Sarah Schneirer went to the Chaftez Chaim to solicit his opinion.  The Chaftez Chaim replied: Maimonides writes that when a convert decides to accept the mitzvot, they teach him some easy and some difficult mitzvot, as is written in the Gemara.  Maimonides, with his emphasis on ideology, adds that they also teach him the fundamental principles of Judaism.

Is it possible, the Chafetz Chaim said, that a woman who seeks to convert would study the fundamentals of Judaism, but a woman who was born to a Jewish mother in a Jewish home, would not?  Why should her portion fall short?

The Rav encouraged Shlomo Marzel and provided full support for his desire to teach Talmud to girls. To what extent did (the Chorev school) implement this?  I do not know.  My girls graduated from there quite a while ago.  In any event, the Rav's position on such questions was very clear.